เทศบาลเมืองดอนสัก

เลขที่ 80 หมู่ 5 ถนน ดอนสัก-ขนอม ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
โทรศัพทร์ : 077-371871 โทรสาร : 077-371871
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : info@donsakcity.go.th