ภาพกิจกรรม
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ หรือตักบาตรเทโว
1172
1 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 31ตุลาคม 2566 นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ หรือตักบาตรเทโว  ณ ชุมชนท้องอ่าว  เพื่อระลึกถึงพระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีออกพรรษา สืบสานถึงรุ่นลูกหลาน  สร้างสานสัมพันธ์ครอบครัว  ชุมชนเข้มแข็งด้วยสถาบันครอบครัว