สมาชิกสภาเทศบาล
 • นายสมชาย แก้วคง

  ประธานสภาเทศบาลเมืองดอนสัก

 • นางชวนชื่น แพชนะ

  รองประธานสภาเทศบาลเมืองดอนสัก

 • นางนันทนี สุวรรณรัตน์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นายสุวิทย์ แคล้วคล่อง

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นางสาวรัตติยา บุญประเสริฐ

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นางมยุรา แก้วประเสริฐ

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นายสง่า พิณกาญจน์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นายจงรักษ์ เกตุชู

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

 • นายสมใจ วิชัยดิษฐ์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • นายชัยยะ สุขโข

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • นายสุดใจ วิชัยดิษฐ์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • นายชนินทร์ เพราพริ้ง

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • นายอำพร พงศ์พานิช

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • นางสาวเพชรรุ่ง เรืองแสวง

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • นายอดิศักดิ์ เจริญธรรม

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

 • นายสรรเสริญ เตี๋ยวบุตร

  ประธานสภาเทศบาลเมืองดอนสัก

 • นายสมชาย แก้วคง

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

 • นางชวนชื่น แพชนะ

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

 • นางอรอุมา สุขแสง

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

 • นายชนะ เมืองเกิด

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3