กองสวัสดิการสังคม
 • นายธนสันต์ ปานแก้ว

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวกิตติพร บุญห้าว

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ

 • นางสาวอ้อยทิพย์ พรหมทอง

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวดวงใจ นุ่นสังข์

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวฐิติพร หัสดินทร์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวเสมอแข พูลสวัสดิ์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน