กองคลัง
 • นางสาวดารา หมื่นหนู

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางจริญญา ช่วงเสน

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 • นางสาวยุพดี โสตโยม

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 • -ว่าง-

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • ว่าง

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวชรินรัตน์ เกศมี

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางกมลาภรณ์ อินนุพัฒน์

  เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างประจำ)

 • นายสมยศ เตี๋ยวบุตร

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นางสาวศิริพรรณ เทียนชัย

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • ศิรินันท์ รัสมโน

  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • นางสาวธิตินันท์ ชูมณี

  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวสิณีนาฎ หอกแสง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวขวัญวิภา ใจเปี่ยม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวอรอุมา ฉิมมุสิก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายอาทิตย์ แสงรุ่ง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายเกรียงไกร เกื้อสกูล

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า