คณะผู้บริหาร
 • นางนันทนี เชยกลิ่น

  นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก

  081-9569917

 • นายโกมินทร์ อิ่มเอิบ

  รองนายกเทศมนตรี

  081-6068309

 • นายประภาส แสงอรุณ

  รองนายกเทศมนตรี

  089-87362053

 • นายฉัตรชัย กันเที่ยง

  รองนายกเทศมนตรี

  062-1955298

 • นายพนมกร หีตเพ็ง

  เลขานุการ

  081-5971611

 • นายศุภชัย วงศ์วรชาติ

  เลขานุการ

  081-4444516

 • นายสุเทพ แสงธรรมทวี

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

  084-0532311