กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นางจินตนา พันเดช

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • -ว่าง-

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 • นายนฤดม ใจเด็จ

  นักวิชาการสุขาภิบาล

 • นางสาวอารีรัตน์ นักฟ้อน

  นักวิชาการสุขาภิบาล

 • นางสาวกัลยาณี สิริกาพันธ์

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • นางสาวปิยะลักษณ์ อังคะวัฒนา

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวดวงใจ แซ่โฮ้

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นางสาวกนกวรรณ สุระพันธ์

  ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

 • นายสุพล โกเมศ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสุนทร แคล้วคล่อง

  พนักงงานขับรถยนต์

 • นายราเมศ มีศรี

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายสุรินทร์ ทองแก้ว

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายวิถีชัย หนูชุม

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายประสาร เหลือทุม

  คนงานประจำรถขยะ