กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นางจินตนา พันเดช

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • -ว่าง-

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 • นายนฤดม ใจเด็จ

  นักวิชาการสุขาภิบาล

 • นางสาวอารีรัตน์ นักฟ้อน

  นักวิชาการสุขาภิบาล

 • นางสาวกัลยาณี สิริกาพันธ์

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • นางสาวปิยะลักษณ์ อังคะวัฒนา

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายกุลพันธ์ จันทรักษ์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • ว่าง

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นางสาวกนกวรรณ สุระพันธ์

  ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

 • นางสาวปนันญา จ่ายอั้น

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นายสุพล โกเมศ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสุนทร แคล้วคล่อง

  พนักงงานขับรถยนต์

 • นายสุรินทร์ ทองแก้ว

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายราเมศ มีศรี

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายมานิตย์ อยู่เดช

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายวิถีชัย หนูชุม

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายประสาร เหลือทุม

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสมพร อินเรือง

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสุรศักดิ์ ทองแก้ว

  คนงานประจำรถขยะ