กองการศึกษา
 • นางสาวเพียงใจ โสเจยัง

  ผู้อำนวยกองการศึกษา

 • ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 • นางหงษ์ลดา ศรีทิพย์

  นักทรัพยากรบุคคล

 • ว่าง

  นักวิชาการศึกษา

 • นายนพดล เต็งทอง

  เจ้าพนักงานธุการ