กองช่าง
 • นายอนุชิต เพชรสุทธิ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายกฤษณพงศ์ สอนนุ้ย

  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 • นายประพันธ์ รุ่งโรจน์

  หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 • นางสาววราภรณ์ สุขนาวา

  นักวิชาการสุขาภิบาล

 • ว่าง

  วิศวกรโยธา

 • นายธนพงษ์ ทาโคตร

  นายช่างโยธา

 • นายขวัญชัย ศรีพะเนิน

  นายช่างโยธา

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา

 • นายฉัตรชัย แคล่วคล่อง

  นายช่างไฟฟ้า

 • นางณันธิดา นิยะกิจ

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสิทธิศักดิ์ เซ่งลอยเลื่อน

  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 • นายสุวัฒนันท์ คิดใจเดียว

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายบรรเทิง คงแทน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

 • ว่าง

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายสิทธิพงค์ วิชัยกุล

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • นายสุมิตร โสภา

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • ว่าง

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 • นายชาญณรงค์ ขันแข็ง

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายพรศักดิ์ วิชัยดิษฐ์

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า