ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดโครงการและปฐมนิเทศน์โรงเรียนสร้างสุข รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
14
15 มีนาคม 2567

วันที่14 มีนาคม 2567 นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก พร้อมด้วยนายประภาส แสงอรุณ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองดอนสัก ร่วมพิธีเปิดโครงการและปฐมนิเทศน์โรงเรียนสร้างสุข รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
สำหรับโรงเรียนสร้างสุข เทศบาลเมืองดอนสัก อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรีนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและปัญญา เทศบาลเมืองดอนสักได้จัดโครงการส่งเสริมการเรีนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุต่อเนื่อง มาเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 120 คน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองดอนสัก และความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยจะจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในแต่ละด้านสับเปลี่ยนหมุนเวียน เปิดทำการเรียนการสอนทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และที่ 4 ของเดือน