ภาพกิจกรรม
โครงการบ้านมั่นคง สุขภาพดี ปลอดภัย ใส่ใจสุขาภิบาลชุมชน
17
15 มีนาคม 2567

 

วันที่15 มีนาคม 2567  นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านมั่นคง สุขภาพดี ปลอดภัย ใส่ใจสุขาภิบาลชุมชน มีนายประภาส แสงอรุณ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งมอบตู้พักขยะอันตรายให้ชุมชนบ้านมั่นคง และมอบถังขยะเปียกในครัวเรือน ถุงตาข่ายไนล่อน สำหรับใส่ขยะรีไซเคิล ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมั่นคง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมขยะแลกไข่ ขยะอันตราย 2 ชิ้น แลกไข่ไก่ 1 ฟองและกิจกรรม Big Cleaning Day ในช่วงบ่ายด้วย
สำหรับโครงการบ้านมั่นคง สุขภาพดี ปลอดภัย ใส่ใจสุขาภิบาลชุมชน จัดขึ้นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสนับสนุนงบปนะมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองดอนสัก ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องสุขาภิบาลและสุขภาพของประชาชนทุกคนในหมู่บ้านมั่นคง และเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสุขาภิบาลที่พักอาศัย และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ลดแหล่งเพาะพันธ์ุพาหะนำโรคภายในชุมชน