ภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
12
18 มีนาคม 2567

วันที่ มีนาคม 2567 ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก มอบหมายให้ นายประภาส แสงอรุณ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 โดยมีนายเจษฎา  จิตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในพิธี และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมในพิธีฯ  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 อันเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชน ถือเป็นปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย จนเกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กรุงเทพมหานครฯ เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล