ภาพกิจกรรม
ต้อนรับนายปลอดประสพ สุรัสวดี ประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 พ.ศ. ....
13
26 มีนาคม 2567

วันที่26 มีนาคม 2567  นางนันทนี  เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก พร้อมด้วยนายประภาส แสงอรุณ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับนายปลอดประสพ สุรัสวดี ประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558  พ.ศ. ....  ซึงเดินทางมายังอำเภอดอนสัก เพื่อศึกษาดูงาน เรื่อง "การแก้ไขปัญหาภาคการประมงไทย" และศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการประมง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ โดยมี นายชยภณ   อินทรสุภา  นายอำเภอดอนสัก พร้อมด้วยผู้ประกอบอาชีพประมงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการประชุมดังกล่าว เพื่อนำเสนอข้อปัญหา อุปสรรคในการประกอบการประมงพาณิชย์ ในการนี้นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก ได้ร่วมสะท้อนปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประมงในปัจจุบันด้วย  ณ อาคารแพนิติ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี