ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดโครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
14
26 มีนาคม 2567

วันที่25 มีนาคม 2567นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองดอนสัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีนายประภาส แสงอรุณ รองนายกเทศมนตรี ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย นายอำนวย พุ่มแย้ม ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายธีระชัย พรมฉิม ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายไกรยศ สุวรรณภักดี ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายนรเทพ นาคเรือง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายยุทธพร บุญสิน พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติในการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2567 ด้วยนอกจากนี้ยังมี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสปพร. เทศบาลเมืองดอนสัก เข้าร่วมในพิธีเปิด