ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสงกรานต์ #เทศบาลเมืองดอนสัก
56
17 เมษายน 2567

กิจกรรมวันสงกรานต์ #เทศบาลเมืองดอนสัก

วันสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน เป็นประเพณีที่มีคติข้อคิดต่าง ๆ สอดแทรกอยู่มากมาย สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน มีความงดงามเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน โดยใช้น้ำในการเชื่อมสัมพันธไมตรี นอกจากนี้เทศกาลสงกรานต์ ยังเป็นวันที่ครอบครัวจะได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ลูกหลานที่ทำงานไกลบ้านเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ก็จะเดินทางกลับบ้าน

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์  ร่วมทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในครอบครัว รวมเครือญาติ  ทำบุญตักบาตร  ทำบุญอัฐิ  การสรงน้ำพระ  การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่  เล่นสาดน้ำคลายร้อนตามประเพณี