ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
9
15 พฤษภาคม 2567

งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอดอนสัก ลงพื้นที่ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ในเขตชุมชนทุกชุมชนของเทศบาลเมืองดอนสัก  เพื่อป้องกันและสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ "บริการฉีดวัคซีนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย" ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดโรค จากพิษสุนัขบ้า