ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ ต.ย่านตาขาว จ.ตรัง
7
2 มิถุนายน 2567

วันที่31 พฤษภาคม 2567 นางนันทนี เชยกลิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเมืองดนสัก ให้การต้อนรับนางรินทร์ฤดี ไวศยะ นายกเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ และคณะศึกษาดูงานตามโครงการอบรมบุคลากรของเทศบาล ประจำปี 2567 ซึ่งเดินทางมายังเทศบาลเมืองดอนสักเพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) และกองทุนส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล โดยมีนายประภาส แสงอรุณ รองนายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก และนางกานดา มณีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองดอนสัก