ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลเมืองดอนสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี2566
1522
30 พฤษภาคม 2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566  เทศบาลเมืองดอนสักจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองดอนสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองดอนสัก โดยนายสมชาย แก้งคง ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในการประชุมนการประชุม มีนางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมการประชุม มีวาระที่สำคัญเช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองดอนสัก และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองดอนสัก ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปี 2566 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อบริการประชาชน นอกจากนี้ยังมีวาระอื่นๆในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองดอนสักได้รับเรื่องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป