ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)
1579
15 มิถุนายน 2566

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เทศบาลเมืองดอนสัก โดยนางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นกิจกรรมที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ เป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง สร้างความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ ที่จะมั่นคงยืนยาวตลอดไป โดยมีนายไกรศร แก้วหอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว) นายชนะ เมืองเกิด สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว) อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี