ภาพกิจกรรม
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี2566
1592
30 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เทศบาลเมืองดอนสัก นำโดยนางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก จัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ขึ้น ณ สนามพระกิตติมงคลพิพัฒน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เสริมสร้างความสามัคคีในครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยใช้กีฬาพื้นบ้านเป็นสื่อสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมร่วมกัน

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว มีนายกเทศมนตรีฯเป็นประธานในพิธี และมีนายฉัตรชัย กันเที่ยง รองนายกเทศมนตรีกล่าวรายงาน ในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว อีกทั้งยังมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองดอนสักเข้าร่วมกิจกรรมด้วย