ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ
1585
10 กรกฎาคม 2566

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เทศบาลเมืองดอนสักโดย นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองดอนสัก ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม อุดมการณ์การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทางศาสนา และเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์ เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกด้วย