ภาพกิจกรรม
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
1623
25 ธันวาคม 2566

วันนี้(25 ธันวาคม 2566) นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองดอนสัก และประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ครั้งที่ 2/2566 โดยมีวาระสำคัญได้แก่

1. การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 ของเทศบาลเมืองดอนสัก

2. การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ของเทศบาลเมืองดอนสัก

3. การรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรและทางเท้า ถนนหน้าเมือง 1 หมู่ที่ 5 อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองดอนสัก และประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง จำนวน 70 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองดอนสัก โดยมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 ของเทศบาลเมืองดอนสัก มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ของเทศบาลเมืองดอนสัก มติเป็นเอกฉันท์ และเห็นชอบโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรและทางเท้า ถนนหน้าเมือง 1 หมู่ที่ 5 อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยมติเป็นเอกฉันท์