ภาพกิจกรรม
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
1227
11 กรกฎาคม 2566

เทศบาลเมืองดอนสัก จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองดอนสัก และประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอนสัก โดยมีนางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายโกมินทร์ อิ่มเอิ่บ รองนายกเทศมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน และการพัฒนาเทศบาลในภาพรวม โดยเทศบาลจะได้นำความคิดเห็นและแนวทางความต้องการดังกล่าวมาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองดอนสักต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองดอนสัก