ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนสร้างสุข
1593
18 กรกฎาคม 2566

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก เดินทางไปยังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนสร้างสุข ประจำปี 2566 สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เสรอมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย