ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
29 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
29 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566
29 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
29 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2565
29 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
9 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
9 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
9 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
28 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล(เพิ่มเติม)
9 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
9 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ขอหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดจากการใช้มาตรฐานบังคับทางปกครอง
9 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558
12 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ