ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล(เพิ่มเติม)
9 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
9 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ขอหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดจากการใช้มาตรฐานบังคับทางปกครอง
9 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558
12 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ