ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศฯ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมทะเลฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 6 ชุมชนทองอ่าว โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร ณ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราาฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 สิงหาคม 2566

491