ข่าวรับสมัครงาน
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง
5 ตุลาคม 2566

467