ประกาศเทศบาลเมืองดอนสัก
ประกาศฯ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการ
4 มกราคม 2567

216


เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการ