ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-28

เทศบาลตำบลเคียนซา

จ้างเหมาเวทีการแสดง จอภาพ เครื่องเสียงระบบไฟเวทีและติดตั้งประดับไฟส่องสว่างไฟประดับตกแต่ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-23

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้

จัดซื้อกระสอบทราย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2023-11-27

เทศบาลตำบลช้างขวา

ซื้อวัสดุอื่น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-16

เทศบาลตำบลคลองปราบ

ซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-28

เทศบาลตำบลควนศรี

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟ กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-29

เทศบาลตำบลพรุพี

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 3 เครื่อง ระยะเวลา 3 เดือน (ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-27

เทศบาลตำบลบ้านนา

จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขวต ๑๒๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-27

เทศบาลตำบลบางสวรรค์

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กก่อนวันเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-29

เทศบาลตำบลกรูด

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-28

เทศบาลตำบลช้างซ้าย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนซอยดอนเนียงใหม่-สระน้ำใส หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-11-29

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก

2023-11-29

เทศบาลตำบลบ้านส้อง

โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง หมู่ที่ 5

2023-11-29

เทศบาลตำบลเวียงสระ

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-11-29

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก

2023-11-29

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-17

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

ซื้อจัดจ้างติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-10

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

จ้างทำพวงมาลา่และพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-01-04

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-01-18

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์

จ้างจัดทำและติดตั้งสติ๊กเกอร์ซีทรู จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-02-06