ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
28 กันยายน 2565

0


เทศบาลเมืองดอนสัก เดิมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาล (สุขาภิบาล ดอนสัก) ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๑๓ ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ.๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ และได้เปลี่ยนแปลงจากเทศบาลตำบลดอนสัก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๕ เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเทศบาลเมืองดอนสัก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕