ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ค่าจ้างของลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนฯ
ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ค่าจ้างของลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนฯ
28 กันยายน 2565

0


เอกสารแนบ