วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองดอนสัก
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองดอนสัก
28 กันยายน 2565

0


วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองดอนสัก

เป็นเมืองท่าที่บริบูรณ์ เป็นศูนย์กลางการประมง และเป็นประตูสู่อ่าวไทย

พันธกิจของการพัฒนาเทศบาลเมืองดอนสัก (Mission)

พันธกิจหลักที่ 1 การสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดจนสร้างระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเมือง

พันธกิจหลักที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำ และสนับสนุนการพัฒนาเมือง

พันธกิจหลักที่ 3 ปรับปรุง และพัฒนาระบบการศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ดำรงอยู่

พันธกิจหลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม และความร่วมมือของหน่วยงาน ต่าง ๆ และประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน

พันธกิจหลักที่ 5 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา การบริหาร และการบริการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พันธกิจหลักที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ ปราศจากมลภาวะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจหลักที่ 7 การเพิ่มศักยภาพของประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง