7 มีนาคม 2566

0


สภาพทางสังคม

        ๔.๑ การศึกษา สถานศึกษาในเขตเทศบาล แยกได้ดังนี้ 

                   ๑. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต ๑ ได้แก่ 

                                    (๑) โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรรณประดิษฐ์ ตั้งอยู่ชุมชนทองไมล์ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนสัก จัดการศึกษาในระดับอนุบาล-ประถมศึกษา 

                          (๒) โรงเรียนบ้านปากดอนสัก ตั้งอยู่ชุมชนปากดอนสัก หมูที่ ๗ ตำบลดอนสัก จัดการศึกษาในระดับอนุบาล-ประถมศึกษา

                          (๓) โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม ตั้งอยู่ชุมชนบางน้ำจืด หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนสัก จัดการศึกษาในระดับอนุบาล-ประถมศึกษา

                  ๒. โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ตั้งอยู่ชุมชนเทศบาล หมูที่ ๕ ตำบลดอนสัก จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและสาขาอาชีพต่าง

                  ๓. โรงเรียนและสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองดอนสัก จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ 

                         (๑) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก ตั้งอยู่ชุมชนเทศบาล หมูที่ ๕ ตำบลดอนสัก

                         (๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตั้งอยู่ที่ชุมชนเทศบาล หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนสัก

                         (๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดอนสัก ตั้งอยู่ที่ชุมชนปากดอนสัก  หมูที่ ๗ ตำบลดอนสัก

                         (๔) โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก ๑ ตั้งอยู่ที่ชุมชนท้องอ่าว หมูที่ ๖ ตำบลดอนสัก

                  ๔. โรงเรียนและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่

                         (๑)  โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ตั้งอยู่ที่ชุมชนทองไมล์ หมูที่ ๕ ตำบลดอนสัก

                         (๒)  โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน  ตั้งอยู่ที่ชุมชนเทศบาล หมูที่ ๕ ตำบลดอนสัก

                  ๕. ศูนย์บริการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนสัก จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ชุมชนบ้านคราม หมูที่ ๕ ตำบลดอนสัก

          ๔.๒ สาธารณสุข

                  ๑. โรงพยาบาลดอนสัก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน ๑ แห่ง ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยู่ที่ชุมชนเทศบาล หมูที่ ๕ ตำบลดอนสัก โดยเทศบาลเมืองดอนสัก ได้จัดตั้งศูนย์สุขภาพสี่พันครัวเรือน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก มี อสม. แต่ละชุมชนผลัดเปลี่ยนมาปฏิบัติการให้บริการประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาล 

                  ๒. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก ตั้งอยู่ชุมชนทางข้าม หมูที่ ๕ ตำบลดอนสัก