9 มีนาคม 2566

0


๕. ระบบบริการพื้นฐาน

       ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง

                  ปัจจุบันมีเส้นทางที่ประชาชนใช้ในการคมนาคมสัญจร ในเขตเทศบาล  ประกอบด้วย

                                    - ถนนดิน/ลูกรัง/หินบดอัด จำนวน ๑๓ สาย ระยะทางรวม ๖,๓๒๑.๐๐ เมตร

                           - ถนนลาดยาง/คสล. จำนวน ๖๒ สาย ระยะทางรวม ๓๑,๕๒๖.๐๐ เมตร

                    จุดบริการสำหรับผู้ใช้เส้นทางการคมนาคม ทั้งทางบก และทางน้ำ

                                    - รถตู้ปรับอากาศ สายดอนสัก-บ้านดอน จุดบริการถนนหน้าเมือง

                           - รถประจำทาง (รถสองแถว) สายดอนสัก-บ้านดอน จุดบริการถนนหน้าเมือง

                           - รถประจำทางปรับอากาศชั้น ๒ สายดอนสัก-กรุงเทพฯ จุดบริการถนนหน้าเมือง

                           - รถประจำทางปรับอากาศชั้น ๑ VIP และชั้น ๒ ของบขส. จุดบริการถนนดอนสัก-บ้านใน (จุดพักรถประจำทางของ บขส.)

                           - ท่าเรือราชาเฟอรี่ เป็นท่าเรือเอกชน บริการเรือเฟอรี่ดอนสัก-เกาะสมุย  ดอนสัก-เกาะพะงัน  ให้บริการตั้งแต่ ๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. 

                           - ท่าเรือซีทรานเฟอรี่ เป็นท่าเรือเอกชน บริการเรือเฟอรี่ ดอกสัก-เกาะสมุย ให้บริการตั้งแต่ ๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น.