หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การให้คุณให้โทษการสร้างขวัญกำลังใจ)