ประกาศเทศบาลเมืองดอนสัก เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศเทศบาลเมืองดอนสัก เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
18 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ