ประกาศเทศบาลเมืองดอนสัก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศเทศบาลเมืองดอนสัก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
18 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ