บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุยมุข ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิสุทธิชลารามกับนายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุยมุข ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิสุทธิชลารามกับนายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก
15 มิถุนายน 2566

0


เอกสารแนบ