สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
29 กันยายน 2565

78


 

นายสรรเสริญ เตี๋ยวบุตร
ประธานสภาเทศบาลเมืองดอนสัก
           
นางชวนชื่น แพชนะ
รองประธานสภาเทศบาลเมืองดอนสัก
           
นางนันทนี สุวรรณรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสุวิทย์ แคล้วคล่อง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางสาวรัตติยา บุญประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางมยุรา แก้วประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสง่า พิณกาญจน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายจงรักษ์ เกตุชู
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
           
นายสมใจ วิชัยดิษฐ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายชัยยะ สุขโข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสุดใจ วิชัยดิษฐ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายชนินทร์ เพราพริ้ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอำพร พงษ์พานิช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางสาวเพชรรุ่ง เรืองแสวง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
           
นายอดิศักดิ์ เจริญธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายสรรเสริญ เตี๋ยวบุตร
ประธานสภาเทศบาลเมืองดอนสัก
นายสมชาย แก้วคง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นางชวนชื่น แพชนะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นางอรอุมา สุขแสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายชนะ เมืองเกิด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3