ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-20

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา

โครงการซ่อมแซมถนน ถมหลุมบ่อ ที่ถนนภายในพื้นที่ตำบลไทรโสภา (ซอยครูแอ๊ด) หมู่ที่ 6 ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2024-02-20

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-20

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 7 ถนนสายซอยในบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-21

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้เครื่องมือ DSPM และวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-19

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-22

องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยูงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน

2024-02-22

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-22

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป้าขุ้ม หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-21

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-19

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญพา หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-02-20

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

จ้างจัดหาพันธ์สุกรและอาหารสุกรสำหรับโครงการอมรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านกอเตย(เศรษฐกิจพอเพียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-13

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-19

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-20

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านทุ่งนอก-ปากโหก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-20

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-22

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-15

องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากชลประทานหมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-21

องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน

จ้างเหมาเต็นท์พร้อมเครื่องเสียงโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100 % เด็กในวันนี้คือผู้ทรงคุณธรรมในวันหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-20

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-20