ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

1177

23 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภาเทศบาลเมืองดอนสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

การประชุมสภาเทศบาลเมืองดอนสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

1181

18 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมระบบสุขาภิบาลชุมชน เพื่อคนบางน้ำจืด

โครงการส่งเสริมระบบสุขาภิบาลชุมชน เพื่อคนบางน้ำจืด

1192

9 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

1190

9 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

ต้อนรับเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

1185

3 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมการประชุมและรับประกาศหนังสือรับรองมาตรฐานฯ EHA

ร่วมการประชุมและรับประกาศหนังสือรับรองมาตรฐานฯ EHA

1187

25 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

1184

24 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2566

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2566

1188

24 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

1194

27 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
หิ้วปิ่นโตเข้าวัดวันพระใหญ่" ณ วัดวิสุทธิชลาราม (บางน้ำจืด)

หิ้วปิ่นโตเข้าวัดวันพระใหญ่" ณ วัดวิสุทธิชลาราม (บางน้ำจืด)

1189

21 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมพนังงาน ประจำปี 2566

ประชุมพนังงาน ประจำปี 2566

1194

9 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองจอมพล

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองจอมพล

1177

2 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติ

กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติ

1202

27 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลเมืองดอนสักจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองดอนสัก

เทศบาลเมืองดอนสักจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองดอนสัก

1180

27 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
 ประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ ปิดทอง สรงน้ำรูปเหมือนพ่อหลวงจ้อย

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ ปิดทอง สรงน้ำรูปเหมือนพ่อหลวงจ้อย

1197

15 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ

กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ

1199

14 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างโครงการศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองดอนสัก

ประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างโครงการศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองดอนสัก

1180

18 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

1187

2 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการชุมชนเกาะแรตวิถีใหม่

โครงการชุมชนเกาะแรตวิถีใหม่

1182

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการชุมชนท้องอ่าว ร่วมกัน ใส่ใจ ห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

โครงการชุมชนท้องอ่าว ร่วมกัน ใส่ใจ ห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

1179

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...